Records of the Brzosa family in the All Galicia Database

There are currently 266 records for the surname Brzosa (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • M. Leib BRASSER
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Chaym BROCHES
  1817 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Pessie BRUCHES
  1820 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Wolf, son of Israel BRUCHES
  1821 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • [no given name] BRASSER, daughter of Israel and Malka
  1821 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jerachym BRACHER
  1822 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Israel Moses BRUCHES
  1824 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Mattel BRASER, daughter of Israel and Malke
  1825 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Abram, son of Schabse BRUCHES
  1828 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Pesia BRUCHE
  1828 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 266 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Brzosa family:

There are 32 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BURG in
Lviv, Ukraine
GG Member Fullerton, CA
USA
Aug 3, 2019
BURG in
Podkamen, Ukraine
GG Member Fullerton, CA
USA
Aug 3, 2019
BURG in
Sasov, Ukraine
GG Member Fullerton, CA
USA
Aug 3, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Brzosa family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 184 search results for the surname Brzosa at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 127 {y91}
  ... שטענדיק כאראקטעריזירט אט די דאזיגע טיפן און זײ אײנגעפלאכטן אין שטײגערלעבן פון דער ײדישער גאס. אויד אין אופזער שטאדט זעפען געווען עטליכע אזאלכע יידן. פיער טיפן א יעדער אפדערשט פופם צווײטן. לייזער פיף, דודיע־מורגע, אברהמצע פאלעמקע, הערשעלע־דזיא־האפ. Przytud ZUty Rubin do Brzc2«n New-York (Td. wUiny Cat. Pur.) Bokaterk* *Jjr.ocjo procrau w Przrmyilu ZUu Rubin tapowiedtiaU »wij prxyiatd do Brieian an redut{ w celj riloifau »«› na oku. Doitojoy yoid b^dnc ba-wid w nattym grodjv* 1 D‹x, UplCr 1 Cuciieldorfu arctzlowmy Kotow*. (TeL wUuiy Gal- Por.) Up*dr x Ddaatldorlu 10»t*aee *reaitowany w Koiowep 24cch U› ...
 • Czortkow Yizkor Book (1967), image 473 {y125}
  ... takzc Zydowcy procz slodu gorzalki y piwa na Potrzcb? dworskq ro-bicnia do inszych robot pociqgani bydf nic maiq. Na domach zai y winnicach swoich kazdy 2yd powinien miet drabin? do wirzchu dachu dosiqgaiqca, dla ognia, tak/e przykadki z wodq y bosaki zclazne. Kldrc to prawo wolnoici (rowno)sci ( ) wy- razonc iako im(...sic) pozwalam, tak onych wszyst-kim Condycyom y ... y wysszego Prawa ( ) niema. A kicdy przysi?ga z Sqdu y Dekrctu fcrowancgo Zydowi ktorcmu naznaczona b?dzic, tedy 2yd takowy ktory icszczc y razu icdncgo nic przysi?gal sam icdcn przysiqdz b?dzic powinien ( )zai wedlug zwyczaiu 2ydowskicgo bcz zadnych icdnak wymystow, ktdrcby z Ohydq Szkoly Ich y kahalu ealego bydf mialy. przysi?gac powinni. Nad to tcz tychzc 2yd6w wiccznymi ...
 • Dobromil Yizkor Book (1980), image 99 {y140}
  ... crept up the chimney to sleep. This house was so overrun with (un-mentionables) that my own parents would not let me stay over a night to sleep with them. Once each week I would go to the sweat-bath and hang my underwear up to fumigate them a bit. Nu, how does it strike you, to persevere through three such years? One had to be of iron. By the time I had finished out my three years, the older boss was already in the world-to-come and the younger bosses (who had at times looked into the "Naprzod,") taught me a proper accounting. For having been sick sometimes, for the Sab-baths and Holy Days and for several occasions when I fled from them when I could no longer endure their tor-ments, they added a bill of debts with a total balance of six months to work off. And I was compelled to work ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 69 {y147}
  ... rcgestra swiadkow podali. A poniewaZ dcsyd czyniqc sentencyi sqdowej strony obydwie intcrrogatorya wraz z regcstra-mi swiadk6w spisane, podpisane, sobie komuni-kowanc podali, swiadk6w wprowadzili i wedlug prawa jako tychZe 6wiadk6w nie korumpowali, slawetny Jan Czernigiewicz 1. strony powodowey przed sqdem swoim a Zelman Wolfowicz w szkole Zydowskicj rotq zwyczajnq przysi?gli; wi?c sqd do sluchania inkwizycyi przyst?puje. Actum die 26 Junii, anno 1755. Oblata dekretu mi?dzy zacnie slawctnym ma-gbtratcm i pospolstwem miasta Drohobyczy a starozakonnymi: Zelmanem Wolfowiczem ojeem, Lejbq Zelmanowiczcm synem i Wolciem Bie-niar.zewiczcm pozwanemi, w takowy tenor. Dzialo si? w zamku Drohobyckim dnia 9 mie-siqea czerwea R. P. 1755. Mi?dzy zacnie slawetym Maglstratcm, pos-p6lstwem ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 73 {y147}
  ... currentis prolati ostatniej Zelman Wolfowicza konwikcyl I temi jako z rewizyi picrwszej ruchomosci onego przy bra-niu tcgoi roku w areszt czynioncj. czcgo nie dostajc kompertowac si? przez Lcyb? Zelmano-wicza syna I Rayle Zelmanowq malzonk?, — excepto niektorcgo sprzedanego srebra — ma-jqcymi rzcczami cii zacni panowie plenipoten-ci z wiadomosciq jurysdykcyi staroicirtsklej zamkowej na ... instant! na wieiq pod zegarcm ratuszowym znajdujqeq si? ai do Smicrci samej pod zamkni?ciem jako najlepszym i pod dozo-rcm przysi?glcgo klucznika osadzid majq, gdzie or.adzony ani 8am przez si?, jako civiliter mor-tuus w iadne intercsa, korespondcncye i prak-

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Brzosa family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org