Records of the Atlas family in the All Galicia Database

There are currently 609 records for the surname Atlas (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Berman ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Sara ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Rebeca ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Jossel GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chaim Isaac GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Asril Jacob GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Marjem GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Sara Blume GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Moses ATLAS, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 609 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Atlas family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Atlas family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 169 search results for the surname Atlas at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 121 {y91}
  ... zszym rzaaio wyjeetdia do P‹vH1ajer. Onegdaj odbjdo uio wain,* r^rronwdzeaiie Klubu na ktorem wybrano nowo wLidzo U›v‹att.y&twn. Prozca.tn zo-«ai nsidal p. Dr. Ml›p Ponx-rara, ktory K0‹ln‹rfc U; ipiaftujc nuy!7rzorx*anie od poozijtku iatnicnia towa-nzysbwa. Zaatepra jrrow^a wybrany oxwtal p. Leon M'tt,’.»nan a ponaiito w f»kb»d wy*izialu \»*c1«li pp. R‹*\1 -'h, I)r. Falk, IW-. FoW. L›r. Kottcnberg, Moj-i1«7. Daw d, Finindlioh Schaj»ira 1 Dr. Atlas. Klub rozporzgdza bibljotck^ w Brzczatmch majijc 7. wyi 3000 tomow dzad naukowych a bole-try^tyx-znyoh. Ma rbwmoi na skladzic 600 nurrK-niVw jK›trzclm›vb kostjymx'w i rc-kwizytow tcatraknych. Kkiib w.-p‹›lpmoujc z stjvr.^da'wc'wskini ,,Goldfadc- ״וזזו ...
 • Mikulince Yizkor Book (1985), image 400 {y324}
  JEWISH WOMEN TEACHERS From my earliest school days, I knew we had five women teachers in our school: Malvisia Freid. Margulis, the teacher Coop- erman, teacher Fel, Clarah Deutsch and teacher Atlas who con- verted. MALVISIA FREID MARGULIS: Among the Jewish women teachers, Miss Freid was the closest to us. She lived among us on the main street. Her house was very near the school and there was practically no distance or barrier between her and us. We could follow her with our eyes and hear her voice when we passed her house. Sometimes, I saw her washing the floor of her house and as a child I found that hard ...
 • Rzeszow Yizkor Book (1967), image 540 {y74}
  ... פץ פרוי עלי* זאבעט שפארן, וואט איז געווען די ערשטע פרעזידענטין, און פרוי אדאלף וואנג איז געװען די ערששע וויצע־סרעזי* דענשין. עט ווויגען פיל ריישער אין פילאדעלפיע אץ אויר אין אנדערע שטעט אין אמעריקע. ריישע איז רעסרעזעגסירט אין די 48 ששאשן. די אויבנדערמאנשע פאריינען זענען די איינ־ ציקע ריישער ארגאגיזאציעס אין אמעריקע. פארוואלסונג פץ ריישער פארבאנד אץ ניריארק (1967). פין ליגקם: אירװינג לאו (פרעױדענט) סאלי גאדל. מאקס ריביגפעלד. ל. אשלם. סעס דעשביצר. From left: Irving Low. Molly Nadcl, Max Rubcnfcld. L. Atlas. Sam Dcmbitzer.
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 6 {d141}
  ... ogołaca miasto z wszelkich klejnotów i niszczy, przewyższającą jego możliwości finansowe kontrybucją wojenną. Upada dobrobyt materialny i częściowo kultura, ale nie gaśnie miłość do Ojczyzny. W czasie zaboru przez Austrię w r. 1772, kiedy opór zbrojny był wręcz niemożliwy, ona wywołała wiekopomny protest miasta prze- Rynek. Studnia z Amfitrydą. — Fot. pro}. A. Lenkiewicz. Reprodukcja z nakłada „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. ciw aktowi gwałtu. Ona była puklerzem przeciw wszelkim zakusom germanizmu, podniecała serca i umysły młodych pokoleń do czynów i ofiar we wszystkich przejawach życia narodowego. Świadczą o tym dobitnie lata: 1794, 1809, 1831, 1848, 1863. W roku 1869 Lwów będący pod panowaniem Habsburgów otrzymuje autonomię. Tymczasem zbliża się w szybkim tempie rok 1914; wybucha ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 7 {d141}
  ... archeologiczne, etnograficzne i starocerkiewne. Muzeum Ruskiego Instytutu „Narodnyj Dom", Kurkowa 14. Zawiera portrety, stroje, tkaniny itp. Otwarte od 9—13. Muzeum Instytutu Stauropigialnego, Blacharska 9. Zabytki sztuki cerkiewnej i archiwaliów dotyczącej lwowskiej Stauropigii. Otwarte od 9.30 do 12.30 za wyjątkiem niedziel i świąt greek.-kat. Pomnik Króla Jana III. Fot. A. Śmialowski. Reprodukcja z nakładu „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego, Mochnackiego 42. Założone w r. 1912 przez metr. A. Szeptyckiego. Otwarte od 9—13. Muzeum Żydowskie założone w r. 1934 z inicjatywy wiceprez. miasta Wiktora Chajesa, mieści się w gmachu Kahalu, Bernsteina 12. Otwarte codziennie z wyjątkiem uroczystych świąt żydowskich. Muzeum Higieny, Bourlarda 4. Założone w r. 1937 przez ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Atlas family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org