Records of the Krell family in the All Galicia Database

There are currently 327 records for the surname Krell (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Wilhelm KRELL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Joś KRYL
  1787 property record from Kuty Josephine Survey (1787)
 • [no given name] KRAEL
  1788 property record from Lwów City Josephine Survey (1788)
 • Chaje KRELL, daughter of Hersch
  1812 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jacob Marcus, son of Hirsch KRELL
  1816 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Chana KRELL
  1816 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Chana, daughter of Benie KRELL and Rachel
  1816 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Chinka, spouse of Jsrael
  1818 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Leib, son of Hersch KREL and Heny
  1818 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)
 • Jacob, son of Hirsch KRELL
  1819 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 327 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Krell family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
KRELL in
Rzeszow, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Sep 26, 1994

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Krell family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 181 search results for the surname Krell at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Galicia Yizkor Book (1945), image 641 {y168}
  ... Hirsch Isidoro Heller Matias Hirsch Max Hilman Buby Heinberg Osvaldo Hofman Carlos Hubler Eduardo Halberstein Isidoro Horvitz Gabriel Hindes Salomon Huss Leon Huschneker Herschkovich S. Hauss Leibisch Holtzstcin Samuel Hilsenrad Max Hirschbaum H. Heller Miguel Hochberg Lazaro Hochberger David I Itzcovich Adolfo Inger Schabse Wolf K Kudsch I›e6n Krell Mechel Konig Moises Konig Fischel Kaufman Mayer Kupferschmidt Maximo Kasncr Salo Kuderman Aaron Kweller Salomon Katz Jacobo Klaar Herman Kremenitzer Salomon Kelner Moises Klotzman Mayer Koch Rubin Kronenfeld Simon Kriegel Adolfo Kimei Jose Karp Moistfs Kweller Leon Kornhauser Jose G35
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 64 {y147}
  ... בשנים 1716—1765. 1- תלונת העיריה משבת 1663 t?3z obiectiq y controversy od lat kilkunaatu In litc za dworem, czego i samo non ncgavit w gromadzlc miasto. A tak my lustratorowie skarg? y replik? obu atron wysluchawszy, y one dobrzc zwaZywazy, na grunt nadto. iako to na ten Ian, na ktorym wigcy nlc ma9z nad pietna-scie domow zydowakich condescendimus list albo raczy confirmatiq krola IMCI przeczyta-wszy, uznawszy, 4e ten Jan do staroatwa Dro-hobyckicgo nalety, bo si? i po dzi4 dzicA z niego zlotych ato czynazu do tutecznego zamku placi, a doszedszy rzetclnie cx inquisitionc et advcraae partis agnitione, ic o ten grunt y iadne obiecta w prawie po dziS dzieA za dwo-rcm oboia atrona zostaie. Tedy iadny dceysij, adiudicatij ani teaz abiudicatij nie czyniqc, cum toto ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 67 {y147}
  ... osiedli byli, na ich si? pobudowali y budynki reatauro-wali in dcsolationem y ruin? przcyacby musialy. Czcmu zabiegaiqc y chcqc, aby iako wszelkie narody w panstwach naszych rzqdowi naszemu od Boga powierzon? przy prawach. wolnoZciach y zwyczaiach pospolitych zostaii), takZe y po-micnioni Zydzi przy swoich wolnoficiach y na-danych przywileyach zostawali z wladze i opat- Jan z Bozcj laski, krol Polaki, Wiclki ksiqZc Litewski, Ruski, Pruaki, Mazowiecki, 2mudzki. Inflantaki, Kiowaki, Wolyhaki, Podolski, Pod-laski, Smolensk!, Siewcrski y Czernichowski Slawetnym y Uczciwym, Burmistrzowi, Woyto-wi, Raycom. Lawnikom y wszystkiemu Pospol-atwu miasta naszego Drohobyczy wicrnym Nam tnitym. lask? Naszq kr61ewakq. Slawctni Uczciwi. wierni nam mill. Don-icsiona nam iest przez P. P. Rad naszych ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 68 {y147}
  ... poriqdkach y zwyczaiach, przykiadem y wedlug prawa wazystkim iydom koronnym slutacego a nie we dworze sgdzili ai? dckretowali, miec chcemy. Inaczey nie czyniqc dla laski naszey. ktdry to reskrypt rck% nasz* podpisawazy, pieczcd koronn* przycianac rozkazalismy. Dan w 20lkwi dnia XVIII mle-siaca marca. roku Panskicgo MDCL
 • Baranow Yizkor Book (1964), image 25 {y32}
  ... הסמויות״, שלפי המחבי הנ״ל הוא מגיע ל־20% יי. ס-ה לעיר בארניב גופה — 380 נפש. ולסביבה — 171 נפש: ז-א שלקהילת באדניב היו שײכות בשנים 1765-1764 — 551 נפשות. מספר לא קטן בתנאים של אז. כדי לעמוד על ערכו האמיתי של מספר זה, יש להביא בחשכת שהאוכלוםיה היהודית בכל פולין באותו זמן הגיעה — לאחר התיקונים הנ״ל במספר הרשמי — בפולין־יזזכתר״ ל־548.777 נפש. בליטא ל־ 201,191 נפש. ס״ה — 749,968 נפש. יי 258 .Du Prel: Das Gcncralgouvcrnement, Krakau 1942, p » Karl Baedekers: Das Gencralgouvernemcnt, Leipzig 1943 י׳ רפאל סאהלער ׃ יידן אין אםאליקן םי־ל! אין ליבס פין ציפערן, וארשא 1958 : כבלא 11 aii. -י' שם, טבלא ו, יכן מסכנות המחבר בעמי 33-31. ״ שם. עס׳ 37 ואילך. 1י

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Krell family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org