Gesher Galicia Research Projects

Galician Refugees Directory Project

Przemysl Galicia Refugees Gesher Galicia has decided to index all the names of Galitzianers from a book, in three volumes, that details Jewish refugees from towns in Galicia to other parts of the Austro-Hungarian Empire (many to Vienna) in 1914-15, the time of the outbreak of the First World War. The title, in Polish, is: Księga pamiątkowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz album pamiątkowa [Commemorative book of refugees from war from Galicia and Bukovina 1914-1915, and commemorative album].

Learn More →

Austrian Ministries Indexing Project

REV Chula Katz Complaint 1 Gehser Galicia has learned of an interesting set of bureaucratic records generated by the Austrian goverment in the 19th and early 20th century which involves the Jewish population of Galicia. These Austrian Ministries Registers are now held in AGAD, the State Archive of Older Records in Warsaw, Poland.

Learn More →

Galicyjskiej Archiwizacji Dokumentów Projektu (GARP)

Opis i Najczęściej zadawane pytania Ogłaszając Galicyjskiej Archiwizacji Dokumentów Projektu (GARP) – nowy “parasol” projekt w ramach którego wszystkie inne projekty badawcze Gesher Galicia będą teraz istnieć. Nasza szeroka “mapy ewidencyjnej i Ziemianin Records Projekt “zostanie włączona, ale dostępność i celowość innych typów rekordów wymagane rozszerzenie zakresu naszych projektów. Ta lista nie jest skończony; zobowiązujemy się do wzrostu gospodarczego, a nowe projekty mogą być sugerowane i dodać w dowolnym momencie przez naszych członków.

Learn More →

The Galician Archival Records Project (GARP)

Overview and Frequently Asked Questions Announcing The Galician Archival Records Project (GARP) – the new “umbrella” project under which all other Gesher Galicia research projects will now exist. Our extensive “Cadastral Map & Landowner Records Project” will be included, but the availability and desirability of other types of records required the expansion of the scope of our projects. This list is not finite; we are committed to growth, and new projects can be suggested and added at any time by our members.

Learn More →

Spisu Ludności Tarnopola

Gesher Galicia z dumą ogłasza zakończenie indeksowania pochodzącego z 1910 roku spisu ludności żydowskiej w Tarnopolu. Był to ostatni oficjalny spis przeprowadzony przez władze austriackie. Pomimo że zarówno Cesarstwo Austriackie, jak i rząd polski, który przejął władzę po upadku Cesarstwa, przeprowadzały spisy powszechne na przestrzeni ponad osiemdziesięciu lat, do dzisiaj przetrwało niewiele orginalnych wykazów nazwisk. Tarnopol, będący dużym miastem znajdującym się 206 km na wschód od Lwowa, przyciągał ludzi z całej Galicji, a nawet spoza niej. Tak więc pochodzący z 1910 roku spis jest jednym z najważniejszych źródeł dla badaczy i naukowców zajmujacych się Galicją. Obejmując niemal 14 000 nazwisk, wymienia on wszystkich żydowskich mieszkańców Tarnopola z 1910 roku, razem z podanymi przez członków rodziny informacjami o ludziach, którzy wyprowadzili się na stałe lub studiowali w innych miejsowościach. Spisane zostały całe gospodarstwa domowe, wraz numerami domów, zawodami, wiekiem, i jasno zaznaczonymi związkami pokrewieństawa.

Learn More →

Tarnopol Census Project

Tarnopol 1910 Census Cover Gesher Galicia proudly announces the completion of the indexing of the Tarnopol 1910 Jewish Census, the last official Galician census conducted by the Austrian government. Although the Austrian Empire - and the Polish government, which followed after the collapse of the Empire - conducted censuses over an eighty-year period, very few original enumerations with names have survived. Tarnopol, a large city about 128 miles east of Lemberg (Lwow, Lviv,) attracted residents from all over Galicia, and even further afield, so the 1910 census is one of the more important records of its kind for Galician researchers and academics.   Containing almost 14,000 names, it enumerates every Jewish resident living in Tarnopol in 1910, along with information on people who had moved away permanently, or were studying in other locales, provided by family members.   Entire households are listed together with house numbers, professions, and ages, with relationships clearly delineated.

Learn More →

Projekt Map Katastralnych i Spisów Właścicieli Ziemskich

Dobromil map from 1852 - click to enlarge Wiosną roku 2007 Gesher Galicia (GG) zainicjowała pierwszą fazę długofalowego projektu w celu zdobycia map katastralnych i spisów właścicieli ziemskich z Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie na Ukrainie. Projekt jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. Mapy i spisy były pozyskiwane ze zbiorów archiwów w obwodzie tarnopolskim w roku 2010 i ze zbiorów archiwów w Krakowie w roku 2011, natomiast w roku 2013 również ze zbiorów archiwów polskich w Przemyślu i innych regionalnych archiwów, które posiadają mapy lub spisy miast galicyjskich.

Learn More →

The Cadastral Map and Landowner Records Project

Projects - Cadastal Maps - Dobromil In the spring of 2007, Gesher Galicia (GG) initiated the first phase of a long-term project to obtain cadastral maps and landowner records from the Central State Historical Archives in Lviv, Ukraine. The project has continued to the present day, with maps and records being acquired from the Ternopil Oblast Archives starting in 2010, the Krakow Archives in 2011, and in 2013 expanding to the Przemysl branch of the Polish State Archives and other regional archives in Poland that have maps and records for Galician towns.

Learn More →

Projekt Aktów Stanu Cywilnego i Spisu Ludności

Akty stanu cywilnego są punktem startowym badań. Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i rozwodu w Galicji mogą znajdować się w różnych archiwach (nawet dla jednego miasta). Sposób, w jaki spisy były dzielone po wojnie, był często nielogiczny.

Learn More →

The Vital Records & Census Project

Vital records are the natural starting-off point for researchers. These birth, death, marriage and divorce records for Galicia can be located in a variety of archives – scattered in different places, even for a single town. The ways records were divided after the war often didn’t follow any kind of logic.

Learn More →

The 1939 Stanislawow Census & Passport Project

listgg THE 1939 STANISLAWOW CENSUS & STANISLAWOW DISTRICT PASSPORT APPLICATIONS INDEXING PROJECT Participants: The United States Holocaust Memorial Museum; The Herzl Institute at The University of Haifa; Jewish Galicia & Bukovina; and Gesher Galicia, Inc. Project: indexing 20th century census and passport records acquired from the Ivano Frankivsk State Oblast Archives and creating a database for free searching online and on-site at the USHMM Archives.

Learn More →

Projekt Austriackich Archiwów

Różne oddziały Austriackich Archiwów Państwowych są niezwykle cennymi kopalniami nieopublikowanych materiałów źródłowych na temat Galicji i Bukowiny. Mimo bogatych zasobów archiwa te były mało badane przez badaczy galicyjskich. W roku 2011 Gesher Galicia zaczęła zbieranie dokumentacji z dwóch archiwów: Staatarchiv (archiwa państwowe) i Kriegsarchiv (archiwa wojskowe). W Staatarchiv są dokumenty opowiadające o życiu w każdym sztetlu rządzonym przez władze w Wiedniu. Od zażaleń w sprawie rabina po skrybę proszącego o podwyżkę - każde miasto w Galicji zostało wspomniane. Dostępne są również “globalne” listy nauczycieli żydowskich przypisanych do każdego galicyjskiego miasta, które posiadało zgromadzenie wiernych, datowane na rok 1790 i podzielone na okręgi (“Kreis” - rejony administracyjne), a także spisy wszystkich synagog w Galicji z podziałem na miasta, podające nazwiska głów kachału, rabiego i kantora, a także szczegóły takie jak to, czy miasto miało rytualnego rzeźnika, mykwę itp.

Learn More →

The Austrian Archives Project

Projects - Austrian Archives - #2 The various branches of the Austrian State Archives are extremely valuable repositories of unpublished source material on Galicia and Bukovina. In spite of the wealth of their holdings, these archives have been little explored by Galician researchers. In 2011, Gesher Galicia started collecting documentation from two of their archives: the Staatarchiv (state archives) and the Kriegsarchiv (war and military archives). There are documents in the Staatarchiv that tell of life in every shtetl that was governed by officials in Vienna. From complaints about the rabbi to a scribe asking for a higher salary, there is coverage of every town in Galicia. There are also “global” lists of Jewish schoolteachers assigned to every Galician town that had a Jewish congregation, dating to 1790 by “Kreis” or circle (administrative district) and inventories of every synagogue in Galicia by town, listing the names of the head of the kahal, the rabbi and cantor, which include details such as whether the town had a ritual slaughterer, a mikvah, etc.

Learn More →

Projekt “Zdjęcia Ulic i Domów Lwowa”

Wiosną roku 2010 Dick Koops, doradca edukacyjny w regionalnym centrum edukacyjnym w Groningen (Holandia), mieszkający obecnie w Niemczech, zgodził się pracować nieodpłatnie podczas lata we Lwowie na Ukrainie na zlecenie Gesher Galicii. Tak zrodził się projekt “Zdjęcia Ulic i Domów Lwowa”. Członkowie Gesher Galicii przekazali Koopsowi swoje wytyczne i przez cztery tygodnie Koops przechadzał się ulicami Lwowa (dawniej Lvov/Lemberg) w poszukiwani ulic, uliczek i ścieżek, którymi chadzali kiedyś nasi przodkowie, a także domów, w których mieszkali.

Learn More →

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $25/year. You can join online!